VENDIM NR. 17 DATE 26.04.2022

 • VENDIM NR. 17 DATE 26.04.2022

  Stema_e_Bashkisë_Malësi_e_Madhe.svg

  KËSHILLI BASHKIAK MALËSI E MADHE

  VENDIM

  NR. 17 DATE 26.04.2022

  PËR
  l. “Miratimin e kërkesës së Bashkisë Malësi e Madhe së bashku me dokumentacionin tekniko ligjor
  përkatës.të z. Salih Hoxhaj, objekti shtepi banimi e të cilit është dëmtuar nga rënia e zjanit. si dhe për
  alcordirnin e ndihmës financiare për familjen e shtetasit Salih Hoxhaj nga programi Mbrojtja nga
  zjarri dliè
  mbrojtja civile,programi 3280,në mbeshtetje te VKB Malësi e Madhe nr 70 datë
  29.12.2022 “për miratimin e buxhetit të vitit 2022 dhe programit buxhetor afat mesem 2022-2024 të
  Bashkisë Malësi e Madhe”,

   Shkarko aktin