VENDIM NR. 46 DATE 31.10.2022

 • VENDIM NR. 46 DATE 31.10.2022

  Stema_e_Bashkisë_Malësi_e_Madhe.svg

  KËSHILLI BASHKIAK MALËSI E MADHE

  VENDIM

  NR. 46 DATE 31.10.2022

  Per disii ndryshime nc VKB nr 68, date 29.12.2021 per “Miratimin c paketes Fisklac per
  vitin 2022 te Bashkise Malesi c Madhe”
  Keshilli Bashkiak Malesi c Madhe nc mbledlijen e dates 31.10.22,no haze te ligjit nr.139/2015
  “Per Veteqeverisjen Vendore” i ndrysluiar; Ligjit nr. 9632, dale 30.10.2006, “Per Sistemin c
  Taksave Vendore”, i ndrysluiar; Ligjit nr. 9920 dl 19.05.2008 “Per Profedurat Tatimore ne
  R.SH” i ndrysluiar; LigJi nr. 115/2014 “Per ndarjen administrative-territoriale te njesive te
  qeverisjes vendore ne Republiken e Shqiperise”, Vendimit te Keshillit Bashkiak nr.68, date
  29.12.2021 , “Per Miratimin c Paketes Fiskale per vitin 2022 te Bashkise Malesi e Madhe”

   Shkarko aktin