VENDIM NR. 49 DATE 31.10.2022

 • VENDIM NR. 49 DATE 31.10.2022

  Stema_e_Bashkisë_Malësi_e_Madhe.svg

  KËSHILLI BASHKIAK MALËSI E MADHE

  VENDIM

  NR. 49 DATE 31.10.2022

  lU1. “Miratimin e kërkesës së Bashkisë Malësi e Madhe së bashku me dokumentaeionin tekniko ligjor
  përkatës,të z. Lee Hotaj, objekti shtepi banirni e të eilit është dëmtuar nga rënia e zjarrit. si dhe për
  akordimin e ndihrnës finaneiare për familjen e shtetasit Lee Hotaj nga programi Mbrojtja nga zjarri
  dhe mbrojtja eivile,programi 3280,në mbeshtetje te VKB Malësi e Madhe nr 70 datë 29.12.2022 “për
  miratimin e buxhetit të vitit 2022 dhe programit buxhetor afat mesem 2022-2024 të Bashkisë Malësi e
  Madhe”

   Shkarko aktin