VENDIM NR. 72 DATE 21.12.2022

 • VENDIM NR. 72 DATE 21.12.2022

  Stema_e_Bashkisë_Malësi_e_Madhe.svg

  KËSHILLI BASHKIAK MALËSI E MADHE

  VENDIM

  NR. 72 DATE 21.12.2022

  Këshilli Bashkiak Malësi e Madhe në mbledhjen e tij të datës 21.12.2022, mbeshtetur në aktin
  normativ nr 3 datë 15.03.2020 neni 5, me propozirn të Kryetarit të Bashkisë,në mbështetje të
  Ligjit nr.139/2015.”Për vetëqeverisjen vendore”neni 9 pika 1.7/a,të Ligjit l 12/2013″Për
  dekoratat,titujt e nderit,medaljet dhe titujt vendore të nderit në Republiken e Shqipërisë”seksioni
  3 neni 14,neni l5 pika 1/a,pika2/b.neni 16/1.
  VKM Nr.861 datë 10.12.2014 Për miratimin e rregullave të hollësishme për funksionimin e
  komisioneve për dhënien e medaljeve dhe titujve vendor të nderit në Republikën e Shqipërisë.

   Shkarko aktin