VENDIM NR. 76 DATE 28.12.2022

 • VENDIM NR. 76 DATE 28.12.2022

  Stema_e_Bashkisë_Malësi_e_Madhe.svg

  KËSHILLI BASHKIAK MALËSI E MADHE

   

  VENDIM

   

  NR. 76 DATE 28.12.2022

   Keshilli Bashkiak Malesi e Madhe ne mbledhjen e tij te dates 28.12.2022, mbeshtetur ne aktin
  normativ
  nr 3 date 15.03.2020 neni 5, me propozim te Kryetarit te Bashkise,ne mbeshtetje te
  Lig
  ^jit nr.139/2015.Per veteqeverisjen vendoreneni 9 pika 1.7/a,te Ligjit 112/2013Per
  dekoratat,titujt e nderit
  ,medaljet dhe titujt vendore te nderit ne Republiken e Shqiperiseseksioni
  3
  neni 14,neni 15 pika l/a,pika 2/b.neni 16/1

   

   Shkarko aktin