VENDIM NR. 25 DATE 29.09.2023

 • VENDIM NR. 25 DATE 29.09.2023

  Stema_e_Bashkisë_Malësi_e_Madhe.svg

  KËSHILLI BASHKIAK MALËSI E MADHE

   

  VENDIM

   

  NR. 25 DATE 29.09.2023

  Keshilli Bashkiak ne mbledhjen e tij te dates 29/09/2023 me propozim te Kryetarit te
  Bashkise, mbeshtetur
  ne ligjin nr.9936 date 26.06.2008 “Per Menaxhimin e Sistemit
  Buxhetor
  ne Republiken e Shqiperise, te ndryshuar, ne ligjin nr. 139/2015 “Per
  Veteqeverisjen
  Vendore, te ligjit nr.68/2017“ Per Financat e veteqeverisjes Vendore ne
  ligjin 84/2022 Per buxhetin e Shtetit te vitit 2023“ , ne Vendimin e KB nr.74 date
  28.12
  .2022 Per Miratimin e Buxhetit te vitit 2023 dhe Programit Buxhetor Afatmesem
  20232025 te Bashkise Malesi e Madhe“,ne ligjshmerine e prefektit Qarkut Slikoder me
  nr
  .62/1 prot. date 12.01.2023 , ne VKM nr.326 date 31.05.2023 Per pagat e punonjesve
  mbeshtetes dhe punonjesve te tjere te specialiteteve te ndryshme ne disa institucione te
  administrates publike, ne VKM nr.328 date 31.05.2023 Per klasifikimin e funksioneve,
  grupimin
  e njesive te veteqeverisjes vendore, per efekt page dhe caktimin e kufijve te pagave
  te funksionareve te zgjedhur e te emeruar, te nepunesve civile e te punonjesve administrative
  te njesive te veteqeverisjes vendore, me shkrese nr.12674 date 10.07.2023 te Ministrise se
  Financave
  dhe Ekonomise eshte akorduar fondi per rritjen e pagave ne zbatim te Vendiinit
  m.328 date 31.05.2023 ne shumen totale 15

   Shkarko aktin