• bashkiamalesiemadhe@hotmail.com

PROGRAMI I TRANSPARENCЁS PЁR BASHKINЁ MALЁSI E MADHE

Ligji për të drejtën e informimit

 

I. HYRJE

 

Në përputhje me nenin 7 të ligjit nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit” është përgatitur programi i transparencës për Bashkinë Malësi e Madhe. Ky program përcakton kornizën ligjore të veprimtarisë së autoritetit në kuadër të ligjit nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit”(LDI).

Ky program vlerësohet si një mënyrë konkrete përmes së cilës Autoriteti Publik (Bashkia Malësi e Madhe) ndërton dhe rrit transparencën në punën e tij institucionale, nën garancinë e LDI-së. Bashkia Malësi e Madhe do të përditësojë herë pas here Programin e Transparencës, në përputhje me pikën 2 të nenit 5 të LDI-së.

Informacioni i bërë publik në këtë program, synon të bëjë transparencën e veprimtarisë së punës së Bashkisë Malësie Madhe, nëpërmjet pasqyrimit të detajuar të tij në faqen zyrtare www.bashkiamalesiemadhe.gov.al si dhe në mjediset e pritjes së publikut. Programi i transparencës pasqyrohet në rubrika, tekste/përmbajtje, afat kohor për bërjen publike të tij, mënyrën e bërjes publike si dhe strukturën përkatëse e cila prodhon ose administron dokumentin.

Në përmbajtje të programit të transparencës evidentohet skema e publikimit, e cila pasqyron menutë ku adresohet dokumenti në faqen zyrtare në internet. Përveç kësaj, çdo dokument është i aksesueshëm edhe në skemë.

Dokumentacioni i bërë publik, do të jetë i përditësuar në formë e përmbajtje. Faqja zyrtare e Bashkisë Malësi e Madhe është ndërtuar në atë formë që mundëson informacion për publikun pa kërkesë në format lehtësisht të kuptueshëm. Në rubrikat e faqes zyrtare pasqyrohen edhe informacione që karakterizohen nga kufizime të identifikimit të të dhënave personale për shkak të ruajtjes së privatësisë së individëve/subjekteve të të dhënave, etj.

Skema e publikimit paraqitet nëpërmjet tabelës përmbledhëse të evidentuar në këtë program.

 

II. PARIME TË PËRGJITHSHME

 

Parimet kryesore në të cilat mbështetet Programi Transparencës së Bashkisë Malësi e Madhe janë:

 1. “E drejta për informim” është e drejtë Kushtetuese e parashikuar në nenin 23 të saj, e aksesueshme nga të gjithë pa asnjë përjashtim.
 2. Prezumimi i publikimit maksimal të të dhënave: Bashkia Malësi e Madhe ushtron funksione publike, për rrjedhojë informacioni që rrjedh nga veprimtaria e tij publikohet në përputhje me legjislacionin në fuqi.
 3. Zbatimi korrekt i ligjit dhe dispozitave ligjore që rregullojnë në mënyrë të posaçme veprimtarinë e Bashkisë dhe përkatësisht: Ligji Nr. 8652, datë 31.07.2000 i ndryshuar dhe ligji nr 139/2015 “Për vetëqeverisjen Vendore”
 4. Informacioni përshtatet në gjuhë të qartë e të kuptueshme.
 5. Organ mbikëqyrës i procedurave të informimit publik është Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale” (këtej e tutje KDIMDP).
 6. Rishikimi i programit të transparencës bëhet sipas së njëjtës procedurë, përmes së cilës është bërë miratimi i tij.
 7. Informacioni publik pa kërkesë duhet të jetë: i plotë; – i saktë; – i përditësuar; – i thjeshtë në konsultim; – i kuptueshëm; – lehtësisht i aksesueshëm; – i pajtueshëm me dokumentet origjinale në posedim të autoritetit publik.

 

III. INFORMACIONI QË BËHET PUBLIK PA KËRKESË

 

 1. Informacioni i lejuar për publikim është shprehimisht i parashikuar në nenin 7 të ligjit Nr.119/2014 “Për të drejtën e informimit”.
 2. Në përputhje me këtë program transparence të miratuar, Bashkia Malësi e Madhe vendos në dispozicion të publikut në faqen e saj të internetitbashkiamalesiemadhe.gov.al dhe në mjediset e institucionit, kategoritë e mëposhtme të informacionit:
 1. Strukturën organizative të Bashkisë Malësi e Madhe;
 2. Tekstet e plota, të ligjeve, të akteve nënligjore, ose ndonjë dokument tjetër që ka lidhje me ushtrimin e funksioneve të tij dhe që prek publikun e gjerë;
 3. Informacion për procedurat që duhen ndjekur për të bërë një kërkesë për informim, adresën postare dhe elektronike për depozitimin e kërkesave për informim, si dhe procedurat e ankimit të vendimit përkatës;
 4. Të dhëna për vendndodhjen e zyrave të autoritetit publik, orarin e punës, emrin dhe kontaktet e koordinatorit për të drejtën e informimit;
 5. Të dhëna për arsimin, kualifikimet dhe pagat e funksionarëve, të cilët kanë detyrimin për deklarimin e pasurisë, sipas ligjit, strukturat e pagave për nëpunësit e tjerë, si dhe një përshkrim të procedurave të zgjedhjes, kompetencave dhe detyrave të funksionarëve të lartë të autoritetit publik dhe procedurën që ata ndjekin për të marrë vendime;
 6. Mekanizmat monitorues dhe të kontrollit që veprojnë mbi autoritetin publik, përfshirë planet strategjike të punës, raportet e auditimit nga Kontrolli i Lartë i Shtetit ose subjekte të tjera, si dhe dokumentet që përmbajnë tregues të performancës së autoritetit;
 7. Të dhëna për buxhetin dhe planin e shpenzimeve për vitin financiar në vijim dhe vitet e kaluara, si dhe çdo raport vjetor për zbatimin e buxhetit. Në ato raste kur autoriteti publik vetëfinancohet nga tarifat e licencave ose çdo formë tjetër e financimit të drejtpërdrejtë nga subjektet e rregulluara prej tij, bëhen publike edhe dokumentet që tregojnë gjendjen e shlyerjes së detyrimeve nga subjektet e licencuara;
 8. Informacion për procedurat e prokurimit apo procedurat konkurruese të koncesionit/partneritetit publik privat, përkatësisht, sipas parashikimeve të ligjit nr. 9643, datë 20.12.2006, “Për prokurimin publik”, dhe të ligjit nr. 125/2013, “Për koncesionet dhe partneritetin publik privat”, që kryhen për llogari të autoritetit publik, duke përfshirë: listën e kontratave të lidhura, shumën e kontraktuar, palët kontraktuese dhe përshkrimin e shërbimeve apo mallrave të kontraktuara, informacionin për zbatimin dhe monitorimin e kontratave, si dhe udhëzues e politika të ndryshme;
 9. Informacion për shërbimet që autoriteti i jep publikut, përfshirë standardet për cilësinë e shërbimit, një përshkrim të kategorive dhe formave të ndihmës shoqërore, subvencioneve të dhëna nga autoriteti publik dhe të procedurave për t’i përfituar ato, informacione dhe dokumente që kërkohen shpesh, çdo informacion tjetër që gjykohet i dobishëm nga autoriteti publik;
 10. Çdo mekanizëm dhe procedurë për bërjen e kërkesave dhe ankesave, në lidhje me veprimet ose mosveprimet e autoritetit publik, procedura, përmes së cilës personat e interesuar mund të paraqesin mendimet e tyre apo të ndikojnë në çfarëdo mënyre tjetër në hartimin e ligjeve, të politikave publike apo ushtrimin e funksioneve të Bashkisë Malësi e Madhe, një përshkrim të thjeshtë të sistemit që përdor autoriteti publik për mbajtjen e dokumentacionit, të llojeve, formave të dokumenteve, si dhe të kategorive të informacionit që bëhet publik pa kërkesë;
 11. Bashkia Malësi e Madhe, gjithashtu, krijon dhe arkivon një kopje digjitale të faqes zyrtare të tij në internet, të plotësuar me informacionin që kërkohet në programin e miratuar të transparencës, si dhe për metodat, mekanizmat dhe periodicitetin e publikimit të informacioneve publike, të cilat vihen në dispozicion të publikut pa kërkesë;
 12. Aktet që përmbajnë rregulla, norma apo kufizime të të drejtave dhe lirive themelore të individit, si dhe me efekt të drejtpërdrejtë për ta, bëhen publike me anë të afishimit apo postimit në faqen zyrtare të internetit, brenda 48 orëve prej miratimit të aktit nga BashkiaMalësi e Madhe.
 13. Informacioni i publikuar sipas kësaj skeme, përditësohet sa herë ai ndryshon
 

Kategoritë e informacionit publik pa kërkesë

 

 

 

Baza ligjore

 

 

Dokumenti/Përmbajtja

 

 

Afati kohor për publikimin

 

 

Mënyra e publikimit

 

 

Struktura përgjegjëse

 

 

Përshkrimi I strukturës organizative, funksioneve dhe detyrave të autoritetit publik

 

 

 

Ligji nr.119/2014

Neni 7/1/a/d

 

 

Vendim miratimi

Struktura e bashkisë

Organigrama

 

 

Pas miratimit nga titullari

Përditësohet pas cdo ndryshimi

 

 

Në faqen zyrtare,në menunë ”Struktura”

 

 

Sektori I burimeve njerëzore

 

Vendime të këshillit të bashkisë, dokument politikash, dokument tjetër.

 

 

 

Ligji nr.119/2014

Neni 7/1/b

 

Vendim

Statut

Rregullore

Strategji

Planifikimi Urban

Sherbime

 

Pas miratimit në këshillin e bashkisë

 

Në faqen zyrtare

 

Bashkia Malësi e Madhe

 

Informacion për procedurat që duhen ndjekur për të bërë një kërkesë për informim, adresën postare dhe elektronike për depozitimin e kërkesave për informim, si dhe procedurat e ankimit të vendimit përkatës.

 

 

 

Ligji nr.119/2014

Neni 7/1/c/g

 

Format kërkesë

Format ankesë

Në ambjentët e bashkisë

Në adresën postare:

Bashkia Malësi e Madhe, Koplik

E-mail: info@bashkiamalesiemadhe.gov.al

0211 22 650

0211 22 651

 

 

Pas miratimit të programit të transparencës

 

Në bashki

 

Në faqen zyrtare

 

Në të dhënat e kontaktit për të drejtën e informimit

 

Kordinatori I të drejtës për informim

 

Buxheti

Tarifat Vendore

 

Ligji nr.119/2014

Neni 7/1/e

 

 

 

 

Projekt-buxheti 2016

Paketa Fiskale

 

Pas miratimit nga këshilli I bashkisë

 

Në faqen zyrtare

 

Sektori I Financës

Sektori I Tatim Taksave

 

Mekanizmat monitorues : Raporte auditi, Dokumentet me tregues performance

 

 

Ligji nr.119/2014

Neni 7/1/dh

 

 

 

Raporte monitorimi dhe auditimi

 

Pas depozitimit

 

Në faqen zyrtare

 

Njësia e auditit

 

Informacion për procedurat e prokurimit

 

 

 

Ligji nr.119/2014

Neni 7/1/ë

 

 

p/vendime

p/strategji

Procedura prokurimi

 

Pas nënshkrimit të relacionit

 

Në faqen zyrtare

 

Bashkia Malësi e Madhe

 

Përshkrim I procedurave të zgjedhjes, kompetencës së funksionarëve të lartë dhe procedura e ndjekjes për marrjen e vendimeve

 

 

 

Ligji nr.119/2014

Neni 7/1/d

 

 

Ligji nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”

 

Menjëherë pas përfundimit të procedures së përcaktuar në ligj

 

Urdhër emërimi

 

Në faqen zyrtare

 

Në legjislacion

 

Sektori I burimeve njerëzore

 

Sektori Juridik

 

Informacione dhe dokumente që kërkohen shpesh

 

 

 

Ligji nr.119/2014

Neni 7/1/k

 

 

Vende vakante

 

Pas shpalljes nga titullari I vendeve vakante

 

Në faqen zyrtare

 

Bashkia Malësi e Madhe

 

Informacione të tjera

 

 

 

Ligji nr.119/2014

Neni 7/1/I

 

 

Materiale ndërgjegjësuese, Evente,Promovime etj

 

Pas miratimit nga titullari

 

Në faqen zyrtare

 

Në media

 

Bashkia Malësi e Madhe

 

 

Të dhëna për vendndodhjen e zyrave të autoritetit publik, orarin e punës, emrin dhe kontaktet e kordinatorit për të drejtën e informimit

 

 

 

 

Ligji nr.119/2014

 

Neni 7/1/ç

 

 

Informuese

Orari: E Hënë – E Premte

08.00 – 16.00

info@bashkiamalesiemadhe.gov.al

 

 

Pas miratimit të urdhërit të caktimit të kordinatorit

 

 

Në faqen zyrtare

 

 

Specialisti I komunikimit me publikun